Regulamin

 1. Hotel „RAPA” świadczy odpłatnie usługi hotelowe. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.

 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową, o ile pozostanie w wynajmowanym pokoju jest możliwe.

 4. Gość hotelowy nie jest uprawniony do przyjmowania na nocleg do swojego pokoju dodatkowych osób bez zameldowania i nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

 5. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00.

 6. Pobyt zwierząt w hotelu jest możliwy tylko za zgodą recepcji.

 7. W pokojach niepalących obowiązuje kategoryczny zakaz palenia. Osoby naruszające zakazu podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty dezynfekcyjnej w wysokości 200,- zl.

 8. Hotel może omówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój hotelu.

 9. Hotel „RAPA” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią **. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich do recepcji.

 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu recepcji.

 11. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV i komputerów.

 13. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.